تاریخچه خیابان گنبدسبز مشهد

گنبد سبز سر راست ترین آدرسی است که می توان در مشهد سراغ گرفت. اگر مسافر مشهد باشید و به رسم همه مسافران برای پابوسی حضرت رفته باشیدکافی است در مسیر برگشت به راننده بگویید آرامگاه شیخ محمد جواد مومن یا فلکه گنبد سبز در خیابان خاکی.

ادامه مطلب